หน้าแรก เศรษฐกิจ ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรมต.การค้าเอเปค

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรมต.การค้าเอเปค

74
แชร์ข่าวนี้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยโดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค (APEC Ministers Responsible for Trade Meeting 2022: MRT) ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤษภาคมนี้

โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะเป็นประธานการประชุม ซึ่งจะมีรัฐมนตรีการค้าจากเขตเศรษฐกิจเอเปค เดินทางมาเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรกนับจากมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อาทิ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย แคนาดา เม็กซิโก ญี่ปุ่น บรูไนฯ และเวียดนาม ยกเว้นจีนที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์

โดยรัฐมนตรีการค้าของ 21 เขตเศรษฐกิจเอเปค จะร่วมกันผลักดันและกำหนดทิศทางความร่วมมือในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจการค้าของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก อาทิ การสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่ยึดถือกฎเกณฑ์ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO)

การหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับผู้แทนสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค ขับเคลื่อนแผนงานการจัดทำ FTA เอเชีย-แปซิฟิก (FTA-AP) ในช่วงโควิด-19 และอนาคต โดยใช้นโยบายการค้าเป็นเครื่องมือสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมและยั่งยืน

ซึ่งจะสะท้อนหัวข้อหลักในการเป็นเจ้าภาพของไทย คือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” Open. Connect. Balance. และในวันที่ 19 พ.ค. จะมีการสัมมนา เรื่อง “การขับเคลื่อนเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก ในช่วงโควิด-19 และอนาคต” เพื่อส่งเสริมการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และประชาชน

เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการจัดทำ FTA-AP และความตกลงการค้าเสรีในยุคหลังโควิด-19 รวมทั้งประเด็นการค้าใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากความตกลงการค้าเสรีในปัจจุบัน สำหรับวันที่ 20 พ.ค. มีกำหนดจัดงานเสวนานานาชาติ APEC BCG Symposium 2022 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างภาครัฐ-เอกชน-วิชาการ และจัดทำข้อเสนอแนะในการส่งเสริม MSMEs กับ BCG เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้