หน้าแรก การเมือง รัฐสภา เตรียมพิจารณาพรบ.ตำรวจ ต่อเป็นครั้งที่ 5

รัฐสภา เตรียมพิจารณาพรบ.ตำรวจ ต่อเป็นครั้งที่ 5

50
แชร์ข่าวนี้

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา นัดสมาชิกประชุมวันนี้ ในเวลา 09.00 น. เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ…. ซึ่งกรรมาธิการวิสามัญฯ ที่มี พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ส.ว. ในฐานะรองประธาน กมธ.ทำหน้าที่ประธาน กมธ. พิจารณาแล้วเสร็จ วาระสอง ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 โดยสามารถพิจารณาไปแล้ว 77 มาตรา และวันนี้ จะพิจารณาต่อในมาตรา 78

สำหรับการพิจารณาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีหลายมาตราสำคัญ อาทิ มาตรา 75 มีการแก้ไข ประเด็น การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในแต่ละระดับตำแหน่ง โดยกรรมาธิการผู้สงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้แปรญัตติ อภิปรายแสดงความคิดเห็นว่าความอาวุโสในการดำรงตำแหน่ง โดยให้ผู้ดำรงตำแหน่งนานที่สุดมีอาวุโสสูงสุด และได้รับคะแนนสี่สิบห้าคะแนน และผู้มีอาวุโสลำดับถัดไป ให้ได้รับคะแนนลดลงปีละห้าคะแนน

ในกรณี ที่มีอาวุโสเท่ากันให้ได้รับคะแนนเท่ากัน ทั้งนี้ โดยให้นับตั้งแต่วันที่ดำรงตำแหน่งจนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่มีการประเมิน ทั้งจะต้องมีความรู้ ความสามารถที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ตร. กำหนด

กรรมาธิการ ชี้แจงว่า เนื่องจากกรรมาธิการมีการปรับแก้ไขและที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบไปแล้วในมาตรา 69 ขอเสนอต่อประธานฯ ในการปรับถ้อยคำในมาตรา 75 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 69 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่กรรมาธิการมีการแก้ไขด้วยคะแนน 360 เสียง และเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการเสียงข้างมาก ด้วยคะแนน 361 เสียง

ขณะมาตรา 77 มีการแก้ไข ประเด็น การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสารวัตรใหญ่หรือผู้กำกับการเป็นครั้งแรก โดยกรรมาธิการผู้สงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้แปรญัตติ อภิปรายแสดงความคิดเห็นว่าในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเลื่อนดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจ ระดับผู้กำกับการเป็นครั้งแรก ให้แต่งตั้งไปให้ดำรงตำแหน่งในสถานีตำรวจระดับเล็ก และเมื่อดำรงตำแหน่งครบสองปีแล้ว อาจย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานีตำรวจระดับใหญ่ได้

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้