หน้าแรก การเมือง นายกฯ ขอบคุณทุกหน่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ BCG Model

นายกฯ ขอบคุณทุกหน่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ BCG Model

192
แชร์ข่าวนี้

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันขับเคลื่อน โมเดลเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน BCG Model (Bio-Circular Green Economy)ตามแนวนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนทั่วโลก เตรียมความพร้อมจัดงาน FTI EXPO 2022 : มหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ จากการดำเนินนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญด้านการกำหนดนโยบายและการดำเนินการพัฒนาด้านสังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ BCG Model จึงได้ดำเนินการด้านความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการขับเคลื่อน BCG

โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันผลักดันอย่างเป็นรูปธรรม จนนำไปสู่การจัดงาน FTI EXPO 2022 :มหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (The Federation of Thai Industries) และจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานดังกล่าวถือได้ว่าเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของภาคอุตสาหกรรมไทยและองค์กรชั้นนำทุกภาคส่วน ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

โดยมุ่งเน้นการแสดงศักยภาพ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั่วโลก รวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสในการค้าการลงทุนให้เชื่อมโยงสู่ระดับสากลอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค อีกทั้งคาดว่าจะสร้างโอกาสทางการค้าและเกิดเงินทุนหมุนเวียนภายในงานไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ด้านภาคการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการยกระดับเครือข่ายพันธมิตรต่างประเทศ เดินหน้าหารือเพื่อผลักดันโมเดล BCG ในเวทีระดับโลกโดยเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและออสเตรเลีย ได้มีการกระชับความร่วมมือระหว่างไทยและออสเตรเลียในประเด็นการผลักดันการเปิดตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ

การเพิ่มมูลค่าการค้าและส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกัน ตลอดจนแนวทางผลักดันการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาลไทย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความยั่งยืน สมดุล ในการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค

ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจBCG ของรัฐบาลซึ่งครอบคลุม 4อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็น S-Curve ได้แก่ เกษตรและอาหาร พลังงานและเคมีชีวภาพ การแพทย์และสุขภาพ และการท่องเที่ยว จะส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ เพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เป็น 4.4 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24 ของ GDP และสามารถนำพาให้ประเทศไทยก้าวสู่ความมั่นคงมั่งคั่ง และยั่งยืนได้ภายในปี 2569

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews