หน้าแรก การเมือง “วิเชียร” สภาล่มเสียหายใหญ่หลวงถึงเวลาต้องแก้รธน.

“วิเชียร” สภาล่มเสียหายใหญ่หลวงถึงเวลาต้องแก้รธน.

54
แชร์ข่าวนี้

นายวิเชียร ชวลิต รองหัวหน้าพรรค และผู้อำนวยการพรรคสร้างอนาคตไทย (สอท.) กล่าวถึงกรณีสภาล่ม เนื่องจากมีส.ส.เข้าร่วมประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ 10 ส.ค. เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ… ไม่ครบองค์ประชุม ว่า การแก้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ต้องใช้ที่ประชุมร่วมรัฐสภาบนพื้นฐานความเชื่อมั่นว่าวุฒิสภาจะคอยป้องกันการใช้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรไปแก้ไขกติกาต่าง ๆ ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ แต่ผลร้ายกลับกลายเป็นว่าผู้มีอำนาจสั่งผ่านวุฒิสภามาตัดสินสูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

โดยเปลี่ยนจากหาร 100 เป็นหาร 500 ซึ่งถือว่าประหลาด และขัดหลักการตามรัฐธรรมนูญที่แก้ไขไปแล้ว โดยข้อสังเกตเรื่องนี้คือทั้งส.ส. และคณะรัฐมนตรี (ครม.) รู้ดีว่าสูตรคำนวณต้องบัญญัติอย่างไร

จึงเสนอร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ที่ใช้สูตรหาร 100 ตามหลักการทั้ง 4 ฉบับ แต่ผู้มีอำนาจกลับใช้มติสภามาแก้ไขจนบิดเบี้ยวเป็นสูตรหาร 500 ซึ่งก็โชคดีที่ไปต่อไม่ได้และถึงจุดจบท่ามกลางความเสียหาย อย่างไรก็ตามตนมีความคิดเห็นว่า

1. สถาบันรัฐสภาถูกมองว่าไม่มีหลักการ ถูกใช้เป็นเครื่องมือ นั่นย่อมเป็นการทำลายสถาบันรัฐสภาอันเป็นผู้แทนปวงชน คำถามคือใครทำจนสภาต้องทำลายตัวเองด้วยการไม่พิจารณาให้เสร็จภายใน 180 วัน

2. สภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนมาก ดังนั้นค่าตอบแทน ค่าสถานที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมแล้วเดือนหนึ่งหลายร้อยล้านบาท โดยสภาใช้เวลาพิจารณาอย่างสูญเปล่าเป็นเวลา 180 วันหรือ 6 เดือนรวมมูลค่ามากกว่า 500 ล้านบาท

3. ความเชื่อถือศรัทธาของผู้แทนปวงชนที่มาทำหน้าที่บัญญัติกฎหมายถูกทำลายเสียหายจนประเมินค่าไม่ได้

ทั้งนี้ ถึงเวลาแล้วที่ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อคืนอำนาจให้ผู้แทนปวงชนได้ทำหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรอย่างแท้จริง ต้องจัดให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)

เพื่อมาทำหน้าที่เขียนบทบัญญัติที่เป็นไปตามความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ และคืนอำนาจให้ประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ควรคงไว้ซึ่งบทบัญญัติในหมวดที่ 1 บททั่วไป ซึ่งเป็นหลักการปกครอง และหมวดที่ 2 พระมหากษัตริย์ เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม และความสงบเรียบร้อยในระบอบประชาธิปไตยของไทย

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้