หน้าแรก การเมือง “ประวิตร” ชมนิทรรศการปลูกจิตสำนึกความเป็นชาติไทย

“ประวิตร” ชมนิทรรศการปลูกจิตสำนึกความเป็นชาติไทย

68
แชร์ข่าวนี้

ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าพบ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย

โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการรวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

สำหรับโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกความรักชาติความสามัคคีของคนในชาติ เผยแพร่ประวัติความเป็นมา ความสำคัญของธงชาติไทย ข้อปฏิบัติต่อธงชาติไทย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ การชัก และการประดับรวมทั้งการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการประดับหรือการนำภาพธงชาติไทยไปประกอบเครื่องหมายหรือประดับบนสินค้าด้วย

ซึ่งในปี 2565 นี้เป็นโอกาสครบรอบ 105 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมเชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา อัญเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาและร้องเพลงชาติไทย ในเวลา 08.00 น. โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมประดับธงชาติไทยตามอาคาร สถานที่ทำการ และบ้านเรือน

รวมทั้งการจัดทำหนังสือ Pop up 3 มิติ พร้อมทั้ง QR Code ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธงชาติไทยในเรื่องต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังได้จัดทำสื่อสาระการเรียนรู้เรื่องธงชาติไทย ในรูปแบบของโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (E – Poster)  สําหรับเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องธงชาติไทยผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน สามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านทาง Facebook ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และสํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สปน.

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้