หน้าแรก สังคม วิสาหกิจกัญชาโคราชหนุนรัฐออกกฎฯ คุมช่อดอก

วิสาหกิจกัญชาโคราชหนุนรัฐออกกฎฯ คุมช่อดอก

184
แชร์ข่าวนี้

นายมนตรี เยี่ยมสูงเนิน ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคนโคราชรักกัญช์ กล่าวถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 ฉบับที่ 2 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ซึ่งออกมาควบคุมไม่ให้นำช่อดอกสมุนไพรควบคุม (กัญชา) ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ว่า เป็นเรื่องที่ดีที่มีการปรับปรุงข้อกฎหมายให้มีความละเอียด เหมาะสม และคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนในสังคมไทยมากยิ่งขึ้น

เพื่อไม่ให้มีการปลูก บริโภค และจำหน่ายกัญชาเชิงนันทนาการกันอย่างแพร่หลาย ผิดจากวัตถุประสงค์นโยบายกัญชาเสรีที่ได้กำหนดไว้ และตนมองว่า ดีกว่าประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2565 ที่มีผลบังคับใช้วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา เพราะไม่ได้มีการกำกับควบคุมอะไรเลย ทำให้มีการจำหน่ายกันทั่วไป ขาดการควบคุมดูแล คนส่วนใหญ่จึงรู้สึกกังวลว่า กลุ่มเด็ก เยาวชน รวมถึง ประชาชน จะเข้าถึงกัญชาโดยง่าย แล้วนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จนเกิดผลเสียตามมา

ซึ่งประกาศฉบับล่าสุดนี้จะระบุไว้อย่างชัดเจน ให้ผู้ที่จะศึกษา วิจัย ส่งออก จำหน่าย หรือแปรรูปเพื่อการค้า จะต้องได้รับอนุญาตก่อน และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัด รวมไปถึง ห้ามจำหน่าย หรือแปรรูปเพื่อการค้าให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร นักเรียน นิสิต นักศึกษา และห้ามจำหน่ายเพื่อการสูบในสถานประกอบการ เว้นแต่จำหน่ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะฯ

นอกจากนี้ ห้ามไม่ให้จำหน่ายผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ ห้ามโฆษณาทุกช่องทางเพื่อการค้า และห้ามจำหน่ายในวัด หอพัก สวนสาธารณะ สวนสัตว์และสวนสนุก เป็นต้น ดังนั้น กฎหมายลูกฉบับใหม่ที่ออกมา จะไปเน้นกำกับควบคุมเป็นพิเศษในเรื่องการใช้ช่อดอกเพื่อทางการแพทย์ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งในมุมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกัญชา ถือว่า ส่งผลดี เพราะจะช่วยควบคุมไม่ให้มีการนำช่อดอกไปเพื่อการสันทนาการ หรืออื่นๆ ที่ผิดวัตถุประสงค์ด้วย

แต่เนื่องจากเป็นประกาศของกระทรวงฯ น้ำหนักการควบคุมทางกฎหมายจึงยังไม่เข้มข้นเท่า พ.ร.บ. แต่ก็ถือว่าดีขึ้นกว่าเก่า เพราะจะมีการกำกับควบคุมตามระเบียบที่ชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้น ซึ่งหากจะมีกฎหมายข้อบังคับใหม่ๆ อะไรมาเพิ่มเติม หรือต้องการตรวจสอบในเรื่องใด ก็เชื่อว่า เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนฯ แต่ละแห่งที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ก็พร้อมจะปฏิบัติ ไม่ได้มีปัญหาอะไร

แต่ทั้งนี้เรื่องการลักลอบจำหน่ายช่อดอกกัญชาอย่างผิดกฎหมาย หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงก็ต้องเข้ามากำกับดูแลกันอย่างเข้มข้นด้วย ต้องเอาจริงเอาจัง เพราะช่อดอกกัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์อย่างมาก และถ้ามีงานวิจัยมารองรับอย่างชัดเจนด้วย ก็จะนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้อย่างหลากหลาย ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น

อย่าปล่อยให้มีการลักลอบจำหน่าย จนสร้างผลกระทบหรือเกิดความเสียหายอื่นๆ ตามมา เพราะอาจทำให้พืชกัญชาต้องกลับไปเป็นพืชยาเสพติดให้โทษเหมือนเดิมได้ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น เราจะสูญเสียโอกาสอย่างมาก จะไม่สามารถนำพืชกัญชาไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้อีก” นายมนตรีฯ กล่าว

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้