หน้าแรก การเมือง ก้าวไกลเปิดชื่อ 45 ร่างกฎหมายพร้อมผลักดันสู่สภาฯ หวังเปลี่ยนประเทศไทย

ก้าวไกลเปิดชื่อ 45 ร่างกฎหมายพร้อมผลักดันสู่สภาฯ หวังเปลี่ยนประเทศไทย

83
แชร์ข่าวนี้

พรรคก้าวไกลเปิดเผยรายชื่อ 45 ร่างกฎหมายที่เตรียมผลักดันเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร เพื่อทำให้นโยบายที่หาเสียงไว้เกิดขึ้นจริง 

45 ร่างกฎหมายก้าวไกล

พรรคก้าวไกลแบ่งหมวดหมู่กฎหมายเหล่านี้เป็น 8 ด้าน

 • กฎหมายการเมือง (11 ฉบับ)
  1. ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
  2. พ.ร.บ. รับราชการทหาร (ยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร)
  3. พ.ร.บ. จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม
  4. พ.ร.บ. ยกเลิกประกาศและคำสั่ง คสช.
  5. พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง
  6. พ.ร.บ. ความมั่นคง (ยุบ กอ.รมน.)
  7. พ.ร.บ. ฉุกเฉิน
  8. พ.ร.บ. กฎอัยการศึก
  9. พ.ร.บ. การบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  10. พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ
  11. พ.ร.บ. นิรโทษกรรมคดีการเมือง
 • กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ (8 ฉบับ)
  1. ประมวลกฎหมายอาญา (หมิ่นประมาท/112/116)
  2. พ.ร.บ. คอมพิวเอร์
  3. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  4. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  5. พ.ร.บ. บิดเบือนกฎหมาย
  6. พ.ร.บ. ชาติพันธุ์
  7. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (สมรสเท่าเทียม)
  8. พ.ร.บ. รับรองอัตลักษณ์ทางเพศ
 • กฎหมายบริการสาธารณะ (4 ฉบับ)
  1. พ.ร.บ. การศึกษา
  2. พ.ร.บ. น้ำประปา
  3. พ.ร.บ. การขนส่งทางบก
  4. พ.ร.บ. ถนน
 • กฎหมายปฏิรูประบบราชการ (6 ฉบับ)
  1. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
  2. พ.ร.บ. คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต
  3. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  4. พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
  5. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
  6. พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
 • กฎหมายปฏิรูปที่ดิน (8 ฉบับ)
  1. ประมวลกฎหมายที่ดิน
  2. พ.ร.บ. ป่าไม้
  3. พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ
  4. พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
  5. พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ
  6. พ.ร.บ. ป่าชุมชน
  7. พ.ร.บ. ส.ป.ก.
  8. พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • กฎหมายเศรษฐกิจ (4 ฉบับ)
  1. พ.ร.บ. ภาษีความมั่งคั่ง
  2. พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต (สุราก้าวหน้า)
  3. พ.ร.บ. แข่งขันทางการค้า
  4. พ.ร.บ. ประมง
 • กฎหมายสิ่งแวดล้อม (2 ฉบับ)
  1. พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  2. พ.ร.บ. อากาศสะอาดและรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารพิษ (PRTR)
 • กฎหมายแรงงาน (2 ฉบับ)
  1. พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์
  2. พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน

การเปิดเผยชื่อร่างกฎหมายเหล่านี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสการช่วงชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่อย่างน้อยตลอด 30 ปีที่ผ่านมาตำแหน่งนี้ตกเป็นของพรรคการเมืองที่ได้เสียงอันดับ 1 มาโดยตลอด แม้มีคะแนนห่างอันดับ 2 ไม่มาก ยกเว้นหลังจากการเลือกตั้งปี 2562 ที่เป็นของพรรคการเมืองอันดับ 4

เมื่อช่วงก่อนหน้าของวันเดียวกันนี้ นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล แถลงว่า พรรคก้าวไกลต้องการใช้อำนาจนิติบัญญัติผลักดันกฎหมายเหล่านี้ กฎหมายของพรรคการเมืองอื่น และกฎหมายของภาคประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ทั้งยังต้องการใช้อำนาจดังกล่าวพัฒนาสภาผู้แทนราษฎรให้โปร่งใส และทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชนเกิดขึ้นจริง

อีกด้านหนึ่ง สมาชิกพรรคเพื่อไทยจำนวนหนึ่งมองว่าตำแหน่งนี้ควรเป็นของพรรค เพราะพรรคก้าวไกลได้ตำแหน่งในฝ่ายบริหารแล้ว ขณะเดียวกันบุคลากรของพรรคเพื่อไทยมีประสบการณ์มากกว่าและเชื่อว่าควบคุมการประชุมในสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมร่วมของรัฐสภาได้อยู่หมัดกว่า

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวต่อสื่อมวลชนสอดคล้องกับสมาชิกคนอื่นของพรรคว่า ถ้าหากแบ่งกันได้จะเป็นทางออกที่ดี ซึ่งหลังจากนี้จะมีการหารือกับพรรคก้าวไกลเพื่อให้ได้ข้อสรุปดังกล่าว

ขอขอบคุณ

ภาพ :Lauren DeCicca/Getty Images

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook