หน้าแรก เศรษฐกิจ สร้างสังคมผู้สูงวัยมีคุณภาพ ครม.ขยายอายุผู้ประกันตนอาชีพอิสระไม่เกิน 65 ปี

สร้างสังคมผู้สูงวัยมีคุณภาพ ครม.ขยายอายุผู้ประกันตนอาชีพอิสระไม่เกิน 65 ปี

403
แชร์ข่าวนี้

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่…) พ.ศ. …ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ให้ขยายคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งสมัครเข้าประกันตนตามมาตรา 40 พ.ร.บ.ประกันสังคม จาก ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ เป็นต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบันที่มีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นและยังมีสุขภาพแข็งแรงสามารถทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระได้ และเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ครม.จึงเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายแห่งรัฐเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม ในทุกมิติ) อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น

“สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกันตนตามมาตรา 40 คือ เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ เช่น กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เกษตรกร รวมไปถึงพนักงานอิสระต่างๆ”

น.ส.รัชดา กล่าวว่า จากการประมาณการข้อมูลประชากรเพศชายเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 61-65 ปี มีจำนวน 4 ล้านคน ในปี 2563 คาดว่าจะมีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จำนวน 63,768 คน เป็นเพศชาย 1.4% เพศหญิง 1.75% จำนวนเงินสมทบในส่วนของรัฐบาลคิดเป็น 45.14 ล้านบาท ส่วนการประกันตนมี 3 ทางเลือกด้วยกันคือ 1. ผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 70 บาท รัฐจ่ายสมทบ 30 บาท 2.ผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 100 บาท รัฐจ่ายสมทบ 50 บาท 3. ผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 300 บาท รัฐจ่ายสมทบ 150 บาท ด้านสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับ เช่น เจ็บป่วยจะได้รับค่าชดเชยวันละ 300 บาท (ไม่เกิน 30 วันต่อปี) หากทุพพลภาพจะได้รับเงินทดแทน กรณีเสียชีวิตได้รับเงินค่าทำศพและเงินสงเคราะห์ ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับขึ้นอยู่กับการจ่ายเงินและระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ


แชร์ข่าวนี้