หน้าแรก การเมือง “ประวิตร” ถกแผนแม่บทบริหารจัดการแร่ย้ำโปร่งใส

“ประวิตร” ถกแผนแม่บทบริหารจัดการแร่ย้ำโปร่งใส

27
แชร์ข่าวนี้

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.) เป็นประธานการประชุม คนร. ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่ได้มีการจัดทำโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมตามขั้นตอนของประกาศ คนร.

เรื่อง หลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการบริหารจัดการแร่อย่างครบถ้วน ซึ่ง (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) มีหลักการแนวคิดในการจัดทำโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 การพัฒนาที่ยั่งยืน BCG Model และหลักธรรมาภิบาล

รวมถึงได้นำนโยบายด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่องไปกำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 แล้ว ทั้งนี้ ต้องเสนอ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดคำนิยามพื้นที่แหล่งต้นน้ำหรือป่าน้ำซับซึม ตามมาตรา 17 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 เพื่อให้เกิดความชัดเจน มีข้อยุติและเป็นที่ยอมรับ โดยต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการจัดทำด้วย ซึ่งแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) จะต่อยอดการปฏิรูปการบริหารจัดการแร่ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ประชาชนเข้าใจและมีส่วนร่วม ส่งเสริมกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนต่อไป

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้