หน้าแรก เศรษฐกิจ บังคับแรงงานออมเงิน

บังคับแรงงานออมเงิน

397
แชร์ข่าวนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ สศค. เกี่ยวกับการปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. … (ร่าง พ.ร.บ. กบช.) จนถึงวันที่ 21 ส.ค.นี้ เพื่อนำความเห็นไปประกอบการพิจารณาร่างกฎหมาย โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้มีระบบการออมเพื่อการดำรงชีพยามชราภาพอย่างเพียงพอ และมีรายได้หลังเกษียณไม่น้อยกว่า 50% ของรายได้ก่อนเกษียณ จากปัจจุบันแรงงานในระบบที่ส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมช่องทางเดียว ทั้งลูกจ้างภาคเอกชน ลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ และพนักงานของรัฐ มีรายได้หลังเกษียณ 19% ต่ำกว่าระดับรายได้หลังเกษียณที่เพียงพอ ซึ่งอยู่ที่ 50-60% จึงเสี่ยงจะยากจนในช่วงวัยชรา

ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงเตรียมจัดตั้ง กบช.ให้เป็นกองทุนการออมภาคบังคับ โดยผู้ที่ได้รับค่าจ้างไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน จะมีรายได้หลังเกษียณไม่น้อยกว่า 50% ของรายได้ก่อนเกษียณ ซึ่ง กบช.กำหนดให้แรงงานในระบบทุกกลุ่มอายุ 15-60 ปี ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ต้องเป็นสมาชิก กบช.และกำหนดให้กิจการที่มีลูกจ้าง 100 คนขึ้นไปเข้าระบบเมื่อพ้น 1 ปี นับตั้งแต่วันที่กฎหมายใช้บังคับ ส่วนกิจการที่มีลูกจ้าง 10 คนขึ้นไป เข้าระบบเมื่อพ้น 3 ปี และกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปเข้าระบบเมื่อพ้น 5 ปี

ส่วนการส่งเงินสะสมกำหนดให้ลูกจ้างส่งเงินสะสม และนายจ้างส่งเงินสมทบ 3% ของค่าจ้าง สูงสุดไม่เกิน 1,800 บาทต่อเดือน กำหนดเพดานค่าจ้างไม่เกิน 60,000 บาทต่อเดือน และจะทยอยเพิ่มเงินสะสมและเงินสมทบเป็น 5% และ 7% ตามลำดับ แต่ทั้งลูกจ้างและนายจ้างมีสิทธิส่งเงินเข้ากองทุนสูงสุดไม่เกิน 30% ของค่าจ้าง ส่วนลูกจ้างได้รับค่าจ้างน้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน ไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุน แต่ให้นายจ้างส่งเงินฝ่ายเดียว และเมื่อสมาชิกอายุครบ 60 ปี ให้มีสิทธิเลือกรับบำเหน็จ หรือบำนาญรายเดือนเป็นระยะเวลา 20 ปี

cr. ไทยรัฐ


แชร์ข่าวนี้