หน้าแรก เศรษฐกิจ ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ ธ.ก.ส.-ออมสิน เช็กเงื่อนไขได้ที่นี่

ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ ธ.ก.ส.-ออมสิน เช็กเงื่อนไขได้ที่นี่

105
แชร์ข่าวนี้

เช็กเงื่อนไขลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ ธ.ก.ส.-ออมสิน ตรวจสอบรายละเอียดการขอกู้เงิน คุณสมบัติ และขั้นตอนการสมัครที่นี่

การแก้หนี้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ถือเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลเร่งช่วยเหลือลดความเดือดร้อนประชาชน โดยวันนี้ (1 ธ.ค. 66) ได้เปิดให้ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ โดยลูกหนี้สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ หรือโทรไปที่ศูนย์ดำรงธรรม หรือ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในอำเภอต่างๆ หรือ ตามสำนักงานเขตทุกแห่งใน กทม.

เมื่อลูกหนี้ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบแล้ว รัฐบาลจะเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยระหว่างเจ้าหนี้-ลูกหนี้ โดยจะมีการทำสัญญาที่เป็นธรรมถูกต้องตามกฎหมายและจะมีฐานข้อมูลกลาง Tracking ID อีกทั้งยังได้ให้กระทรวงการคลังมาดูแลต่อหลังจากไกล่เกลี่ยแล้ว

ถ้าลูกหนี้ต้องการแก้ไขหนี้นอกระบบก็สามารถศึกษาข้อมูลหรือขอสินเชื่อจากธนาคารของรัฐฯทั้ง 2 แห่งอย่าง ธนาคารออมสินและ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. ได้โดยมีโครงการดังนี้

ธนาคารออมสิน

ชื่อโครงการ

 • สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance) หนี้ในระบบ

รายละเอียดสินเชื่อวงเงินกู้

 • ให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน
 • ค่าธรรมเนียม
 • 100 บาท ต่อสัญญา
 • ระยะเวลาการชำระ
 • ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

รายละเอียด-คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้
 • สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
 • เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร

หลักประกันเงินกู้

 • ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

เอกสารประกอบการขอกู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกันเอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
 • เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย​

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ชื่อโครงการ

 • ระบบหนี้นอกบอก ธ.ก.ส.

เงื่อนไขการเข้าร่วม

 • หนี้ที่ต้องการรับความช่วยเหลือ ต้องเป็นเจ้าหนี้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
 • เป็นผู้ที่มีความสามารถสร้างรายได้ทางการเกษตรและหรือรายได้จากทางอื่นเพียงพอต่อการชำระหนี้
 • กรณีลูกค้าที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป กำหนดให้มีทายาทหรือ บุคคลในครัวเรือนอย่างน้อย 1 คน เป็นลูกหนี้ร่วม
 • หลังจากลงทะเบียนแล้วธนาคารจะติดต่อกลับตามช่องทางการติดต่อที่ได้ให้ไว้

ช่องทางการเข้าร่วม

regist

ธนาคารออมสิน มีโครงการแก้หนี้นอกระบบโดยให้กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลา 5 ปี และโครงการสินเชื่อสำหรับอิสระ เพื่อรายย่อย เพื่อการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ให้กู้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย ระยะเวลาสูงสุด 8 ปี ส่วนอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามความสามารถของลูกหนี้แต่ละราย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ยังมีโครงการมารองรับ ในเรื่องของการที่นำที่ดินไปขายฝาก หรือติดจำนองกับทางหนี้นอกระบบและได้มีการแก้ไขแล้ว ธ.ก.ส. ก็มีวงเงินสำหรับเกษตรกรต่อรายไม่เกิน 2.5 ล้านบาท

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้