หน้าแรก เศรษฐกิจ กองทัพเรือ-UTA MOUการใช้ “สนามบินอู่ตะเภา”

กองทัพเรือ-UTA MOUการใช้ “สนามบินอู่ตะเภา”

20
แชร์ข่าวนี้

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทนจากกองทัพเรือ และนายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการบริหาร ผู้แทนจากบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชันแนล เอวิเอชั่น จำกัด (UTA) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์ “สนามบินอู่ตะเภา” กองทัพเรือ และ “สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา” ตามโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกร่วมกัน (Joint Use Agreement: JUA)

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวว่า บันทึก JUA ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในสัญญาร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) (คู่สัญญาฝ่ายรัฐ) กับบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชันแนล เอวิเอชั่น จำกัด (บริษัท UTA) (เอกชนคู่สัญญา)

ซึ่งทางวิ่งที่ 1 สนามบินอู่ตะเภา กองทัพเรือได้ใช้ประโยชน์ในด้านความมั่นคงมาโดยตลอด แต่เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและเพื่อเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล

จึงได้ใช้งานในเชิงพาณิชย์ควบคู่กันไป ตามโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ที่ผ่านมากองทัพเรือได้มีการเจรจากับบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชันแนล เอวิเอชั่น จำกัด (UTA) มาอย่างต่อเนื่อง จนบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน ซึ่งบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย ต่อไป

นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชันแนล เอวิเอชั่น จำกัด กล่าวว่า การจัดทำบันทึกข้อตกลง JUA ร่วมกันในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่จะช่วยยกระดับสนามบินอู่ตะเภา

ให้เป็นสนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลักแห่งที่ 3 และจะทำให้บริษัทฯ สามารถใช้ทางวิ่งที่ 1 สนามบินอู่ตะเภา เพื่อการใช้งานเชิงพาณิช ย์และเพื่อสนับสนุนการให้บริการของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกรวมถึงสิทธิ์อื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลง JUA โดยไม่กระทบกับพันธกิจและการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือ

นายธาริศร์ อิสสระยั่งยืน รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กล่าวว่า การลงนาม JUA ระหว่างกองทัพเรือและบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชันแนล เอวิเอชั่น จำกัด

จึงถือเป็นความสำเร็จที่สำคัญอีกขั้นของการดำเนินโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โดย สกพอ. ในฐานะคู่สัญญาฝ่ายรัฐของโครงการฯ ตระหนักถึงความสำคัญ และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน และนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้