หน้าแรก การเมือง เฉลิม เสนอทางออกวิกฤตชาติ ประกาศใช้ รธน. 1 หน้ากระดาษ แล้วยุบสภา!

เฉลิม เสนอทางออกวิกฤตชาติ ประกาศใช้ รธน. 1 หน้ากระดาษ แล้วยุบสภา!

429
แชร์ข่าวนี้

“เฉลิม” เสนอทางออกของประเทศ ด้วยการร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน นำรัฐธรรมนูญปี 40 มาบังคับใช้ และยุบสภา จัดการเลือกตั้งใหม่

วันนี้ (12 ส.ค.) ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพื่อไทย ได้เสนอร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2563 เพื่อมาบังคับใช้ โดยมีรายละเอียดทั้งหมด 5 มาตรา คือ

มาตรา 1 ให้ยกเลิก รัฐธรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และให้นำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาใช้บังคับแทนไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับถาวรต่อไป

มาตรา 2 รัฐธรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับ หรือการกระทำใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรมนูญ ให้บัญญัติหรือการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้ เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้และรัฐธรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งนำมาใช้ไปพลางก่อน บังคับแก่กรณีใด ให้กระทำการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

มาตรา 3 ให้นายกรัฐมนตรี ดำเนินการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่รัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับ

มาตรา 4 ให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่นำมาใช้ไปพลางก่อนภายใน 60 วัน นับแต่วันที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร

และมาตรา 5 การร่างรัฐธรมนูญฉบับถาวร ให้ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 โดยให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ภายใน 120 วัน นับแต่วันจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ทั้งนี้ เชื่อว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนี้ จะช่วยลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และสร้างความชอบธรรมให้กับประชาชน รวมถึงเป็นทางออกให้กับประเทศไทยได้ทางออกให้กับประเทศไทย

cr. ข่าวสด


แชร์ข่าวนี้