หน้าแรก การเมือง เผยรายชื่อ 353 อาจารย์-นักวิชาการ ประกาศจุดยืน ป้องเสรีภาพ นศ.ชุมนุม

เผยรายชื่อ 353 อาจารย์-นักวิชาการ ประกาศจุดยืน ป้องเสรีภาพ นศ.ชุมนุม

810
แชร์ข่าวนี้

353 อาจารย์ และ นักวิชาการ ร่วมกันออกแถลงการณ์ ย้ำ มหาวิทยาลัย ต้องเป็นพื้นที่ของการตั้งคำถาม และ หาทางออกร่วมกัน ห้ามใช้ความรุนแรง

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. เพจเฟซบุ๊ก เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง – คนส. ออกแถลงการณ์เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.) เรื่อง มหาวิทยาลัยต้องเป็นพื้นที่สำหรับการตั้งคำถามและแสวงหาทางออกร่วมกันอย่างสันติของสังคม

มหาวิทยาลัยไม่ได้มีบทบาทหน้าที่เพียงฝึกคนให้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพ ไม่ได้เป็นโรงงานผลิตแรงงานตามความต้องการของตลาด และไม่ได้เป็นหน่วยงานหล่อหลอมเจ้าหน้าที่ตามการบงการของรัฐ หากแต่เป็นแหล่งบ่มเพาะสมาชิกที่มีคุณภาพให้กับสังคม

ซึ่งไม่ได้หมายถึงทักษะในการท่องจำสิ่งที่สืบทอดกันมาในตำรา แต่หมายถึงความสามารถในการคิด ตั้งคำถาม และวิพากษ์วิจารณ์อย่างอิสระ เพราะสังคมจะไม่สามารถเผชิญวิกฤติ ความเปลี่ยนแปลง หรือความท้าทายใหม่ๆ ได้ หากสมาชิกปราศจากคุณสมบัติเหล่านี้ จะมีก็แต่ผู้ที่ต้องการแช่แข็งสังคมหรือฝืนการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นที่ไม่ต้องการให้มหาวิทยาลัยมีบทบาทหน้าที่เช่นนี้

สังคมไทยกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ บทบาทของมหาวิทยาลัยในการบ่มเพาะสมาชิกที่มีความสามารถในการคิด ตั้งคำถาม และวิพากษ์วิจารณ์จึงยิ่งทวีความสำคัญตามไปด้วย นอกจากนี้ บทบาทดังกล่าวไม่ได้จำกัดเฉพาะการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตนักศึกษาในสถาบัน

หากแต่หมายรวมถึงการเป็นพื้นที่ให้สมาชิกกลุ่มอื่นในสังคมได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนข้อเท็จจริง ด้วยเหตุด้วยผล โดยมีประโยชน์ของสังคมเป็นที่ตั้ง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สังคมไทยมีความขัดแย้งทางความคิด ความเชื่อ และอุดมการณ์เช่นนี้ ไม่มีสถานที่ใดเหมาะสมไปกว่ามหาวิทยาลัยสำหรับการให้สมาชิกในสังคมได้ตั้งคำถามและแสวงหาคำตอบร่วมกันอย่างสันติ

ข้อเรียกร้องของการชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในช่วงที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการหยุดคุกคามประชาชน การยุบสภา หรือการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เป็นการตั้งคำถามและพยายามพาสังคมไทยไปให้พ้นจากวิกฤตทางการเมืองที่สั่งสมมากว่าทศวรรษ เช่นเดียวกับข้อเสนอ 10 ข้อของ “แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม” ในการชุมนุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่นับเป็นการตั้งคำถามและพยายามหาทางออกให้กับความขัดแย้งในสังคมและการเมืองไทยอย่างสันติเช่นเดียวกัน

ฉะนั้น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจึงไม่ควรพุ่งเป้าไปที่ประเด็นการปราศรัยเกินกว่าที่แจ้งไว้ ด่วนตัดสินเอาเองว่าการปราศรัยไม่เหมาะสมขัดศีลธรรม หรือจะไม่อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมทางการเมืองในมหาวิทยาลัยต่อไป หากแต่ควรคำนึงถึงบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยภายใต้สภาวการณ์เช่นนี้เป็นหลัก

เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.) พร้อมผู้มีรายชื่อแนบท้าย จึงเรียกร้องไปยังผู้บริหารมหาวิทยาลัยรวมถึงภาคส่วนต่างๆ ในสังคมและรัฐดังนี้

1.ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ต้องอนุญาตให้นิสิตนักศึกษารวมถึงประชาชนได้ใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมทางการเมืองโดยสงบ สันติ และปราศจากอาวุธ ไม่หวาดกลัวต่ออำนาจอธรรม ความไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะมาในรูปแบบใด รวมทั้งต้องไม่ถือว่าการจัดกิจกรรมทางการเมืองดังกล่าวเป็นความผิด

เพราะการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมในการตั้งคำถามและเสนอทางออกให้กับสังคมนอกจากจะเป็นบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ยังเป็นการป้องกันนิสิตนักศึกษาจากความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้หากผลักไสให้พวกเขาไปจัดกิจกรรมด้านนอก

2.ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมพึงพิจารณาข้อเรียกร้องของนิสิตนักศึกษาอย่างมีสติ ด้วยเหตุด้วยผล ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร โดยมีประโยชน์ของสังคมเป็นตัวตั้ง พร้อมกับแสวงหาทางออกร่วมกันอย่างสันติ มิใช่ปฏิเสธที่จะรับฟังด้วยอคติ ใส่ร้ายป้ายสีหรือยุยงปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังและนำไปสู่การใช้ความรุนแรงต่อกัน หรือสร้างเงื่อนไขให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้ความรุนแรงกับนิสิตนักศึกษาและประชาชน

3. รัฐต้องเคารพในสิทธิและเสรีภาพ ในการแสดงความเห็นโดยสันติของประชาชนที่ได้รับการรับรองทั้งในรัฐธรรมนูญและกติการะหว่างประเทศ ต้องไม่ขัดขวางการจัดกิจกรรมทางการเมืองในสถานศึกษา ต้องบังคับใช้กฎหมายตามหลักนิติรัฐนิติธรรม ไม่ตั้งข้อหาหรือดำเนินคดีกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

รวมทั้งประชาชนที่มาชุมนุมอย่างสันติและแสดงความเห็นโดยสุจริต รวมถึงต้องอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ร่วมชุมนุม และป้องกันไม่ให้มีการประทุษร้ายนิสิตนักศึกษาเพียงเพราะพวกเขาแสดงความเห็นเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในครรลองระบอบประชาธิปไตย

ด้วยความเชื่อมั่นในพลังของการตั้งคำถามและแสวงหาทางออกร่วมกันอย่างสันติ

เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง

13 สิงหาคม 2563

รายชื่อแนบท้าย

1.Hara Shintaro นักวิชาการอิสระ

2.Sho Fukutomi นักวิชาการอิสระ/นักแปล

3.กนกรัตน์ สถิตนิรามัย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิยาลัย

4.กนกวรรณ มะโนรมย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

5.กนิษฐ์ ศิริจันทร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6.กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7.กรวิทย์ เกาะกลาง ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

8.กฤดิกร วงศ์สว่างพานิช

9.กฤตพล วิภาวีกุล GSAPS, Waseda University

10.กฤติยา สิทธิเชนทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

11.กฤษณ์พชร โสมณวัตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12.กษมาพร แสงสุระธรรม

13.ก่อพงศ์ วิชญาปกรณ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 15.กิ่งกาญจน์ สำนวนเย็น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

16.กิตติ วิสารกาญจน รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

17.กิตติกาญจน์ หาญกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

18.กิตติมา จารีประสิทธิ์

19.กิติมา ขุนทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

20.กุลธีร์ บรรจุแก้ว คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

21.กุลลดา เกษบุญชู มี้ด

22.กุสุมา กูใหญ่ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

23.เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร นักวิชาการสถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม

24.เกศศิรินทร์ มัธยทรัพย์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

25.เกษม เพ็ญภินันท์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

26.เกียรติศักดิ์ บังเพลิง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

27.เกื้อ ฤทธิบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

28.ขจรศักดิ์ สิทธิ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

29.คงสัจจา สุวรรณเพ็ชร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

30.คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

31.คมลักษณ์ ไชยยะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

32.คอลิด มิดำ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

33.คารินา โชติรวี

34.เคท ครั้งพิบูลย์

35.งามวัลย์ ทัศนียานนท์ นักวิชาการอิสระ

36.งามศุกร์ รัตนเสถียร สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

37.จักรกริช ฉิมนอก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

38.จักรกริช สังขมณี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

39.จันจิรา สมบัติพูนศิริ สถาบันเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ German Institute for Global and Area Studies

40.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

41.จิรธร สกุลวัฒนะ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

42.จิรยุทธ์ สินธุพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

43.จิรสิริ เกษมสินธุ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

44.จิราพร เหล่าเจริญวงศ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

45.จิรายุทธ์ สีม่วง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

46.จุไรพร จิตพิทักษ์

47.เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

48.เฉลิมเกียรติ ตะดวงดี หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

49.เฉลิมพล โตสารเดช

50.ชยุตม์ ชำนาญเศรษฐ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแอเบอร์ดีน

51.ชลนภา อนุกูล นักวิชาการอิสระ

52.ชลิตา บัณฑุวงศ์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

53.ชวาลิน เศวตนันทน์ Macquarie University, Australia

54.ชัชวาล ปุญปัน ข้าราขการบำนาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

55.ชัญญา ปัญญากำพล นักวิจัย Centre for Trade and Economic Integration, the Graduate Institute, Geneva

56.ชัยพงษ์ สำเนียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

57.ชัยยนต์ ทองสุขแก้ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 58.ชาญคณิต อาวรณ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

59.ชาญชัย ชัยสุขโกศล นักวิชาการอิสระ

60.ชาญณรงค์ บุญหนุน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

61.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

62.ชานันท์ ยอดหงษ์

63.ชิงชัย เมธพัฒน์ นักวิชาการอิสระ

64.เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

65.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

66.ไชยันต์ รัชชกูล คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

67.ซัมซู สาอุ คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

68.ฐิติรัตน์ สุวรรณสม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

69.ฐิรวุฒิ เสนาคำ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

70.ณภคดล กิตติเสนีย์ Ph.D. student, University of Wisconsin-Madison

71.ณภัค เสรีรักษ์

72.ณรงค์ อาจสมิติ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

73.ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี มหาวิทยาลัยนครพนม

74.ณรุจน์ วศินปิยมงคล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 75.ณัฏฐา มหัทธนา อาจารย์พิเศษ

76.ณัฐนันท์ คุณมาศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

77.ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

78.ณัฐพล พินทุโยธิน คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

79.ณิชภัทร์ กิจเจริญ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

80.ณิชา แย้มละม้าย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

81.ณีรนุช แมลงภู่ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

82.ดนชิดา วาทินพุฒิพร

83.ดนัย พลอยพลาย นักวิชาการอิสระ

84.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

85.ดลวัฒน์ บัวประดิษฐ์ วิทยาลัยสหวิทยาการ ธรรมศาสตร์

86.ดวงมน จิตร์จำนงค์

87.ดวงยิหวา อุตรสินธุ์

88.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

89.ดารารัตน์ คำเป็ง คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

90.เดโชพล เหมนาไลย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

91.ตวงทิพย์ พรมเขต คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

92.ต่วนรุสดี จะนือรง นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

93.ตะวัน วรรณรัตน์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

94.ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

95.ถนอม ชาภักดี ขอนแก่นแมนิเฟสโต้ และอุบล อาเจนด้า

96.ทวีลักษณ์ พลราชม สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

97.ทวีศักดิ์ ปิ

98.ทับทิม ทับทิม

99.ทัศนัย เศรษฐเสรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

100.ทินกฤต สิรีรัตน์ นักศึกษาปริญญาเอก

101.ธงชัย วินิจจะกุล University of Wisconsin, Madison

102.ธนพงศ์ จิตต์สง่า ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

103.ธนพร ศรีสุขใส

104.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

105.ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

106.ธนรัตน์ มังคุด สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

107.ธนศักดิ์ สายจำปา สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

108.ธนสักก์ เจนมานะ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

109.ธนาพล ลิ่มอภิชาต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

110.ธนาวิ โชติประดิษฐ์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

111.ธร ปีติดล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

112.ธวัช มณีผ่อง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

113.ธันย์ชนก รื่นถวิล สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

114.ธาริตา อินทนาม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

115.ธิกานต์ ศรีนารา ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

116.ธิดา วิมุตติโกศล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

117.ธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

118.ธิตา อ่อนอิน นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรการพัฒนาระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

119.ธีรพจน์ ศิริจันทร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

120.ธีรวัฒน์ ขวัญใจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

121.ธีระนันท์ วิชัยดิษฐ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

122.ธีระพล อันมัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฃ

123.นงเยาว์ เนาวรัตน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

124.นภาพร อติวานิชยพงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

125.นราสิทธิ์ วงษ์ประเสริฐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

126.นรุตม์ เจริญศรี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฃ

127.นฤมล กล้าทุกวัน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

128.นฤมล ทับจุมพล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

129.นัทมน คงเจริญ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

130.นาตยา อยู่คง คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

131.นิติ ภวัครพันธุ์ อดีตอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

132.นิธิ เอียวศรีวงศ์

133.นิรมล ยุวนบุณย์ ประชาชน

134.บัณฑิต ไกรวิจิตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

135.บารมี ชัยรัตน์

136.บุญเลิศ วิเศษปรีชา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

137.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล

138 เบญจ์ บุษราคัมวงศ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

139.เบญจมาศ บุญฤทธิ์ สาขาวิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยแอเบอร์ดีน

140.เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

141.ปฐม ตาคะนานันท์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

142.ปฐมพงษ์ มานะกิจสมบูรณ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

143.ปฐวี โชติอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

144.ประภัสสร์ ชูวิเชียร คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

145.ประภาส ปิ่นตบแต่ง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

146.ประเสริฐ แรงกล้า คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

147.ปรัชญเกียรติ ว่าโร๊ะ

148.ปราการ กลิ่นฟุ้ง ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

149. ปราน จินตะเวช GSAPS, Waseda University 150.ปราโมทย์ ระวิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

151.ปริยกร ปุสวิโร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

152.ปฤณ เทพนรินทร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

153.ปวลักขิ์ สุรัสวดี คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

154.ปวินท์ ระมิงค์วงศ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

155.ปิยบุตร สุเมตติกุล คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

156.ปิยะมาศ ทัพมงคล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

157.เปี่ยมศักดิ์ หงส์จำรัสศิลป์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

158.พงษ์ศักดิ์ รัตนวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

159.พชรวรรณ บุญพร้อมกุล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

160.พนัส ทัศนียานนท์ อดีตอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

161. พนิดา อนันตนาคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

162.พนิตา เสือวรรณศรี คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

163.พรชัย นาคสีทอง คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา

164.พรเทพ เบญญาอภิกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

165.พรรณพิมล นาคนาวา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

166.พรรณราย โอสถาภิรัตน์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

167. พรรษาสิริ กุหลาบ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

168.พฤกษพรรณ บรรเทาทุกข์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

169.พลอย ธรรมาภิรานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

170.พลอยศรี โปราณานนท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

171.พวงทอง ภวัครพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

172.พศุตม์ ลาศุขะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

173.พสิษฐ์ วงษ์งามดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

174.พัชร์ นิยมศิลป คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

175.พัชราภรณ์ หนังสือ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

176.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

177.พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

178.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

179.พิชญา พรรคทองสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

180.พิชญาภา สิริเดชกุล

181.พิชัยวัฒน์ แสงประพาฬ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

182.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ อดีตอาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

183.พิเชฐ แสงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

184.พิพัฒน์ สุยะ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

185.พิมพ์มนัส วิบุลศิลป์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

186.พิริยะดิศ มานิตย์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

187.พิศุทธิ์ วิเศษสิงห์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และสถิติศาสตร์ ทรีนิตีคอลเลจ มหาวิทยาลัยดับลิน

188.พิสิษฏ์ นาสี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

189.พุทธพล มงคลวรวรรณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

190.เพชรดา ชุนอ่อน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

191.เพ็ญศรี พานิช สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

192 แพร จิตติพลังศรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

193.ไพรินทร์ กะทิพรมราช คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

194.ฟารีดา ปันจอร์ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

195.ภัควดี วีระภาสพงษ์

196.ภัทรพงษ์ แสงไกร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

197.ภัสสรา บุญญฤทธิ์ นักศึกษาปริญญาเอก Asian Institute of Technology (AIT)

198.ภาคภูมิ แสงกนกกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

199.ภาณุพันธ์ จันทร์เฟื่อง คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

200.ภาสกร อินทุมาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

201.ภู กระดาษ นักเขียน

202.มนฑิตา โรจน์ทินกร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

203.มนตรา พงษ์นิล มหาวิทยาลัยพะเยา

204.มรกต ดิษฐาอภิชัย วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

205. มานา ชุณห์สุทธิวัฒน์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

206.มิ่ง ปัญหา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

207.มุ่ย ภู่พกสกุล นักแปล

208.มูนีเราะฮ์ ยีดำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

209.เมธาวี โหละสุต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

210.ยศ สันตะสมบัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

211.ยศกร วรรณวิจิตร

212.ยาสมิน ซัตตาร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

213.ยิน แซ่จาง มหาวิทยาลัยบูรพา

214.ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

215. เยาวนิจ กิตติธรกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

216.รจเรศ ณรงค์ราช GSAPS, Waseda University

217.รชฎ สาตราวุธ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

218.รพีพรรณ เจริญวงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

219.รัช คมพจน์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

220.รัชกฤช วงษ์วิลาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

221.รัตนา โตสกุล ข้าราชการบำนาญ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

222.จิราภรณ์ สมิธ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

223.ราม ประสานศักดิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

224.รามิล กาญจันดา สาขาปรัชญา ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนรายชื่อแนบท้าย

225.รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

226.รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช นักวิชาการอิสระ

227.รุสนันท์ เจ๊ะโซ๊ะ มหาวิทยาลัยมลายา กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

228.เรวัตร หินอ่อน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

229.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

230.ลักขณา ปันวิชัย นักเขียน

231.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ นักวิชาการอิสระ

232.วรชาติ มอแปล

233.วรรณภา ลีระศิริ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

234.วรวิทย์ เจริญเลิศ นักวิชาการอิสระ

235.วราภรณ์ เรืองศรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

236.วริตตา ศรีรัตนา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

237.วลักษณ์กมล จ่างกมล คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

238.วสันต์ ปัญญาแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239.วัชรพล พุทธรักษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

240.วัฒนชัย วินิจจะกูล นักวิชาการอิสระ

241.วันพิชิต ศรีสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

242.วันรัก สุวรรณวัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

243.วันวิสาข์ ธรรมานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

244.ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

245.วาสนา ละอองปลิว วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

246.วิจักขณ์ พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวัชรสิทธา

247.วิทยา อาภรณ์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

248.วินัย ผลเจริญ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

249.วิภาวดี พันธุ์ยางน้อย นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรการพัฒนาระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

250.วิภาวี พงษ์ปิ่น คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

251.วิโรจน์ อาลี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

252. วิไลลักษณ์ สุวะโซโน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

253.วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

254.เวียงรัฐ เนติโพธิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

255.ศยามล เจริญรัตน์ หน่วยปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงของมนุษย์และความเท่าเทียม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

256.ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

257.ศรัญญู เทพสงเคราะห์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

258.ศรันย์ สมันตรัฐ ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

259.ศรายุทธ กุลราช สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

260.ศรายุธ ตั้งประเสริฐ

261.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

262 ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา นักวิชาการอิสระ

263.ศักรินทร์ ณ น่าน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

264.ศิริจิต สุนันต๊ะ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

265.ศิริพร เพ็งจันทร์

266.ศิวพล ชมภูพันธุ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

267.ศุภวิทย์ ถาวรบุตร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

268.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

269.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

270.สมใจ สังข์แสตมป์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

271.สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

272. สมนึก จงมีวศิน นักวิชาการอิสระ

273.สมฤทธิ์ ลือชัย นักวิชาการอิสระ

274.สมัคร์ กอเซ็ม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

275.สมัชชา นิลปัทม์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

276.สรวิชญ์ ฤทธิจรูญโรจน์ นักวิชาการอิสระ

277.สร้อยมาศ รุ่งมณี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

278.สฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระ

279.สว่าง มีแสง นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา

280.สัณห์ธวัช ธัญวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

281.สามชาย ศรีสันต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

282.สาวตรี สุขศรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

283.สาวิตร ประเสริฐพันธุ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

284.สิงห์ สุวรรณกิจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

285.สิตา การย์เกรียงไกร อดีตนักกิจกรรมคนมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

286.สิทธารถ ศรีโคตร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

287.สิทธิโชค ชาวไร่เงิน คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

288.สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน ปรัชญาสังคมและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

289.สิริไพลิน สิงห์อินทร์

290.สืบสกุล กิจนุกร ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

291.สุชาดา จักรพิสุทธิ์ สื่อมวลชนอิสระ

292.สุดคนึง บูรณรัชดา นักศึกษาปริญญาโทมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

293.สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

294.สุนทร สุขสราญจิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

295.สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

296.สุพัฒน์ศักดิ์ พบศักดิ์ Focus on the Global South สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

297.สุภัทรา น.วรรณพิณ

298.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

299.สุมาลี มหณรงค์ชัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

300.สุรพศ ทวีศักดิ์

301.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

302.สุรินทร์ อ้นพรม

303.สุไรนี สายนุ้ย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

304.เสาวณิต จุลวงศ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

305.เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์

306.เสาวลักษณ์ ชายทวีป มหาวิทยาลัยแม่โจ้

307.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

308.หทยา อนันต์สุชาติกุล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

309.เหมือนมาด มุกข์ประดิษฐ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

310.อนรรฆ สมพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

311.อนุรัตน์ ฝันถึงภูมิ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

312.อนุสรณ์ อุณโณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

313.อภิชาต สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

314.อภิญญา เวชยชัย ข้าราชการบำนาญ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

315.อภินันท์ ธรรมเสนา

316.อภิษฐา ดวงมณี นักศึกษาปริญญาโทมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

317.อรชา รักดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

318.อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

319.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

320.อรรถพล อนันตวรสกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

321.อรอนงค์ ทิพย์พิมล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

322.อรัญญา ศิริผล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

323.อริน เจียจันทร์พงศ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร324.อรุณี สัณฐิติวณิชย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

325.อลิสา หะสาเมาะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

326.อสมา มังกรชัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

327.ออมสิน บุญเลิศ

328.อักษิกา จันทรวินิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

329.อังกูร หงษ์คณานุเคราะห์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

330.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ มหาวิทยาลัยนเรศวร

331.อันธิฌา แสงชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

332.อันนา คือเบล คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

333.อับดุรเราะฮหมาน มูเก็ม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

334.อัมพร หมาดเด็น

335.อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

336.อาจินต์ ทองอยู่คง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

337.อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และสถิติศาสตร์ ทรินิตีคอลเลจ มหาวิทยาลัยดับลิน

338.อานันท์ กาญจนพันธุ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

339.อานันท์ อุชชิน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

340.อาภา หวังเกียรติ มหาวิทยาลัยรังสิต

341.อารีลักษณ์ พูลทรัพย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

342.อิสราภรณ์ พิศสะอาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

343.อุเชนทร์ เชียงเสน สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

344.อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

345.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ นักวิชาการ

346.อุฬาชา เหล่าชัย คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

347.เอกพลณัฐ ณัฐพันธนันท์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

348.เอกรินทร์ ต่วนศิริ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

349.เอกฤทัย ฉัตรชัยเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

350.เอกสิทธิ์ หนุนภักดี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

351.เอนก รักเงิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

352.โอฬาร ถิ่นบางเตียว คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

353.ฮาฟีส สาและ

cr. ข่าวสด


แชร์ข่าวนี้