หน้าแรก สังคม เชียงใหม่งดใช้อาคารสอนแบบOn site

เชียงใหม่งดใช้อาคารสอนแบบOn site

103
แชร์ข่าวนี้

นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากได้ โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาความจำเป็นและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบนั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติออกคำสั่งฯ ที่ 152/2564 เรื่อง มาตรการการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท/ทุกระดับ/ทุกสังกัด ให้งดการใช้อาคาร หรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) โดยพิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นพิเศษอย่างยิ่ง ให้หน่วยงานทางการศึกษาเสนอขออนุญาตดำเนินการผ่านสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนด

ซึ่งโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ได้ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้